Өндірісті автоматтандыру

Бағдарлама сипаттамасы:

Бұл курстың мақсаты біліктілік аттестациясын жүргізу және прибор жасау саласында үміткерлерді оқыту, аспап жасауда бар және жаңа дағдыларды меңгеру, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы саласындағы түсінік пен мүмкіндіктерді жетілдіру үшін курстарды ұйымдастыру болып табылады.

Оқыту нәтижелері:

- іске қосудың негізгі процестері
- іске қосу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
- биіктікте жұмыс істегенде құралдарды пайдалану ережесі
- іске қосуға арналған сынақ құрылғыларымен танысу және олармен жұмыс жасау
- негізгі бақылау-өлшеу аспаптарының жұмыс істеу принциптері және оларды іске қосу
- өрт пен газдан қорғау жүйесінің негізгі датчиктерінің жұмыс істеу принциптері және оларды іске қосу
- негізгі реттеуші арматуралардың жұмыс істеу принциптері және оларды іске қосу
- метрология негіздері
- процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмыс принципінің негіздері
- іске қосу кезінде негізгі құжаттамамен және жұмыс процесі механизмімен танысу.

 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕМТИХАН

  • Қорытынды аттестаттау теориялық тестілеу және практикалық тапсырмалар түрінде жүзеге асырылады.
  • Теориялық тест әрқайсысы 25 сұрақтан тұратын екі нұсқадан тұрады. Тест тапсырмаларында бағдарламаның өткен тараулары мен тақырыптарының материалдары қамтылған. Әрбір сұраққа төрт мүмкін жауап бар, олардың біреуі дұрыс. Тестілеу уақыты – 90 минут.
  • Тәжірибелік тапсырманы үміткер тапсырмаларға сәйкес аудиториядан тыс, өндіріс орнында орындайды.
  • Қорытынды аттестациядан сәтті өту үшін үміткер жеткілікті балл жинауы керек: теориялық бөлім үшін – 60%, практикалық бөлім үшін – 70%.
  • Қайта сертификаттау. Теориялық тестілеуден немесе тәжірибелік тапсырмадан өтпеген қатысушыларға өздігінен дайындықтан өткеннен кейін екі күннен кешіктірмей 1 (бір) рет қайта аттестациялауға рұқсат етілуі мүмкін.
  • Қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін кандидатқа пәні мен берілген деңгейі көрсетілген белгіленген үлгідегі сертификат беріледі.
  • Куәлікте, кем дегенде, мыналар көрсетіледі: үміткердің толық аты-жөні, жеке сәйкестендіру нөмірі, оқу курсының атауы, деңгейі, сондай-ақ оқу мерзімі мен күні.